NESK - 24 timers serviceorganisasjon

Bilag Kvalitet - HMS

Siden vi startet arbeidet med vårt kvalitetssikringskonsept med tanke på sertifisering i.h.h.t. den strengeste kvalitetsstandarden NS-EN-ISO 9001 tidlig i 1993 og frem til sertifisering den 7.11.94, har alle våre produkter, tjenester, interne rutiner vært underlagt og utført i samsvar med denne standard.

Alle våre produkter testes i en omfattende testprosedyre som også omfatter jiggtest, før de pakkes i antistatisk emballasje og lagres før forsendelse.

Implementert i vårt nye kvalitetssystem vil inngå ISO 14001 som er en standard for miljøstyring og EMAS som er EU/EØS statenes frivillige ordning for miljøstyring og revisjon.

I mellomperioden følger vi vårt nåværende kvalitetssystem som er i.h.h.t. NS-EN-ISO 9001.

Når det gjelder vårt HMS system så benytter vi det windowsbaserte HMS systemet

IK-Bibloteket fra NIKAS.

Når det gjelder den lovmessige pålagte returordningen av elektronikkprodukter med virkning fra og med den 1. juli 1999 etter retningslinjer fra Miljødepartementet, så regulerer denne vårt forhold via vår norske produsent Totenprodukter AS.

Gjennomgang av vårt HMS system ble foretatt den 29. januar 2002 av arbeidstilsynet 2. distrikt, etter invitasjon av NESK.

Konklusjonen fra besøket og gjennomgangen var at NESK tar HMS spørsmålene på alvor og hadde et meget ryddig system.

På forespørsel kan kopi av brev fra arbeidstilsynet fremlegges.

Med vennlig hilsen

NESK as

___sign._______

Tore Larsen

Daglig leder